Language Assistance

Optima Health Alternative Language Options for Notices and Other Written Information

Amharic

ማሳሰቢያ፡ አማርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ፣ ከክፍያ ነጻ የሆነ የቋንቋ እገዛ አገልግሎት ይቀርብልዎታል፡፡ በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-855-687-6260 (TTY: 711) ፡፡

Arabic

تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية، فإنه تتوفر خدمات المساعدة اللغوية لك مجانًا. اتصل بالرقم 6260-687-855-1 (TTY: 711) .

Bengali/Bangla

লক্ষ্য করবেনঃ যদি আপনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাহলে বিনামূল্যে ভাষা সহায়ক পরিষেবাও পাবেন। ফোন করুন- 1-855-687-6260 (TTY: 711) ।

Chinese (Mandarin)

注意:如果您讲中文普通话,可以免费获得语言协助服务。请拨打电话 1-855-687-6260 (TTY: 711)。

French

ATTENTION : Si vous parlez français, les services d'assistance linguistique sont à votre disposition sans aucun frais. Appelez le 1-855-687-6260 (TTY: 711).

German

ACHTUNG: Wenn Sie deutsch sprechen, stehen Ihnen Sprachhilfsdienste kostenlos unter der Rufnummer 1-855-687-6260 (TTY: 711) zur Verfügung.

Gujarati

ધ્યાન આપો : જો તમે ગુજરાતી બોલી છો તો ભાષા સહાયક સેવાઓ તમારા માટે વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ છે. 1-855-687-6260 (TTY: 711) પર કૉલ કરો.

Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी भाषा बोलते हैं, तो आपके लिए भाषा सहायता सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध हैं। 1-855-687-6260 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Hmong

CIM CIA: Yog tias koj hais lus Hmoob, kev pab cuam txais lus tau muaj rau koj ua tsis them nqi. Hu rau 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Igbo

GEE NT Ị: ọbụrụ na ị na-asụ Igbo, ị ga-enweta enyemaka n’efu site n’aka ndị ga-enyere gi aka inweta ya. Kpọọ 1-855-687-6260 (TTY: 711)

Japanese

重要:日本語を話される場合、無料の言語支援サービスがご利用いただけます。 1-855-687-6260 (TTY: 711) までお電話ください。

Korean

주의: 한국어를 사용하실 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-687-6260 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Kru/Bassa

YI LE: I bale u mpot Bassa, bot ba kobol mahop ngui nsaa wogui wo ba ye ha I nyuu hola we. Sebel: 1-855- 687-6260 (TTY: 711).

Laotian

ເອົາໃຈໃສ່: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ມີການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໃຫ້ນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ໂທ 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Mon-Khmer, Cambodian

កំណត់សំគាល់៖ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាកម្មផ្នែកជំនួយការភាសា មានសម្រាប់អ្នកដោយមិនគិតថ្លៃ។ ចូរហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ 1-855-687-6260 (TTY: 711) ។

Navajo

SHOOH: Diné Bizaad bee yáníłti’go doo bą́ą́h ílínígóó t’áá nizaad k’ehjí níká a’doowołgo bee haz’ą́. Kojį’ hólne’ 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Persian/Farsi

توجه: اگر به زبان فارسی صحبت می‌کنید، خدمات رایگان پشتیبانی زبان در دسترس شماست. با شماره 1-855-687-6260 (TTY: 711) تماس بگیرید.

Portuguese

ATENÇÃO: Se você fala português, há serviços de assistência em idiomas disponíveis para você gratuitamente. Ligue para 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Russian

ВНИМАНИЕ! Если вы говорите на русском языке, позвоните по телефону 1-855-687-6260 (TTY: 711), и наша служба языковой поддержки окажет вам бесплатную помощь.

Spanish

ATENCIÓN: Si habla español, existen servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may maaari kang kuning mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. Tumawag sa 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Turkish

DİKKAT: Eğer Türk konuşuyorsanız, dil asistanı servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 1-855-687-6260 (TTY: 711) numaralı telefonu arayın.

Urdu

توجہ دیں: اگر آپ اُردو زبان بولتے ہیں تو، زبان کی معاونتی خدمات، بغیر کسی خرچ کے، آپ کے لئے دستیاب ہیں۔ 1-855-687-6260 (TTY: 711) کال کریں۔

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí có sẵn dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-687-6260 (TTY: 711).

Yoruba

KÉÉRE: Ti o bá ń sọ èdè Yorùbá, iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ èdè wà fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́. Pe 1-855-687-6260 (TTY: 711)